کمیته مشترک بازرگانی ایران و اسلواکی


رئیس


 جبارکیانی پور

 


نایب رئیس


 اسماعیل موذنی

 


اعضاء


 پرهام رضایی

محمدرضا صداقت

مهران صمصامی

امیرمسعود دانشخو

 


دبیر اجرایی


 نرجس امینی

 


تلفن


021-85732362


سایت


  http://iran-slovakia.ir/