کمیته مشترک ایران و اندونزی


رئیس


 یداله طاهر نژاد

 


نایب رئیس


 سید رضا زیتون نژاد

 


اعضاء


محمد حسن عبدالهی

فاطمه حسن بیک

حمید مرادی

بهزاد یعقوبی

مهدی رستم آبادی

علی فرهمندی

منوچهر میرزایی

علی اکبر پورملک

مهرداد مکی

 ایاد خرم آرائی

 


دبیر اجرایی


مریم بهروزی

 


تلفن


 85732367