کمیته مشترک بازرگانی ایران و چک


رئیس


علی قدکی

 


نایب رئیس


 امین فرطوسی

 


اعضاء


 امیراحمد گلدوست

آیت اله قلی زاده مجاوری

امیر لطیفی

محمود اقبال بهبهانی

حمید جعفری

نظام الدین طباطبایی

امیر مسعود کبریت ساز توکلی

حمیدرضا نبی زاده

مراد سرخیرخیابانی

جمشید قضاتی

 


دبیر اجرایی


نرجس امینی

 


تلفن


 85732362(021)

 


نمابر


 88825111(021)

 


وب سایت


 www.irczc.ir