هیأت تجاری اعزام شده به کشور روسیه شهریور ماه 1394