هیأت تجاری اعزام شده به کشور صربستان خرداد ماه 1397

 

 مقدمهپانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران با کشور صربستان مورخ 30 خرداد الی 2 تیر ماه سال97 برگزار گردید؛

 با توجه به اینکه اتاق اهواز به عنوان اتاق معین توسعه و تقویت روابط تجاری با کشور صربستان می باشد،

در راستای اجرای راهبردهای اتخاذ شده به این منظور،

هیأتی را متشکل از 11 نفر را به کشور صربستان همزمان با برگزاری اجلاس مذکور اعزام نمود و در راستای تقويت همکاريهاي دوجانبه این اتاق

همایش شناخت فرصت های تجاری منطقه ای خوزستان را همزمان با رویداد مذکور برگزار کرد.

 برنامه  هیأت1.    شرکت در پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی
2.    شرکت در نشست کارشناسی
3.    شرکت در همایش تجاری مشترک وزرا و روسای اتاقهای دو کشور
4.    برگزاری همایش B2B هیات اعزامی با طرفهای متناظر

 اعضاء هیأتسرکار خانم شهلا عموری    رئیس اتاق
جناب آقای پیرمرادی    مدیرعامل شرکت دام و طیور رومز – عضو هیات نمایندگان
جناب آقای  نجفیان    دبیر اجرایی اتاق
جناب آقای سیامک کلبادی    مدیرعامل شرکت نگین سبز برنا
جناب آقای چای چی    محقق بذر
جناب آقای  راستار    متخصص مکانیزاسیون
جناب آقای اکبری    متخصص نهال
جناب آقای ملکی صدر    کارشناس شرکت کشت و صنعت شهید رجائی
جناب آقای خاضعی نیا    کارشناس شرکت کشت و صنعت شهید رجائی
جناب آقای گیم    مدیرعامل شرکت صنایع دستی سوسا
جناب آقای افشاری    مدیر عامل شرکت مارون پارس
جناب آقای زمانی زاده    رئیس هیأت مدیره شرکت مارون پارس

 دستاوردها1.    هیأت هاي تجاري دو کشور به زودي مذاکرات دو جانبه خود را براي خرید نفت خام، فرآورده هاي نفتی، پتروشیمی و اقلام معدنی

از ایران و همچنین طرف ایرانی براي خرید اقلام اساسی و کشاورزي و دامی از صربستان شروع کنند.
2.    گردشگري سلامت و توسعه ظرفیت هاي گردشگري مورد توافق طرفین قرار گرفت.
3.    همکاري هاي آموز شی و تحقیقاتی در بخش کشاورزی مورد تاکید قرار گرفت و در این اجلاس موافقتنامه همکاري

در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دو دولت توسط وزیر صنعت و معدن و تجارت با وزیر کشاور زي صربستان به امضاء رسید.
4.    طرفین توافق نمودند تجربیات خود در زمینه بازتوانی، رو شهاي مدرنیزا سیون و ارتقاء راندمان نیروگاه هاي حرارتی در کشور ایران را مبادله نمایند.
5.    مقررگردید صندوق ضمانت صادرات ایران و موسسه بیمه اعتبارات صادرات صربستان خدمات خود را براي تسهیل فعالیتهای صادراتی و

سرمایه گذاري میان دو کشور از راه اعطاي پوشش هاي اعتبار صادراتی، بیمه مجدد و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه توسعه خواهند داد.
6.    موافقت نامه حمل و نقل هوایی دو کشور در زمان اجلاس به امضاي وزیر صنایع، معادن و تجارت کشورمان

بعنوان رییس کمیسیون مشترك اقتصادي و وزیر حمل و نقل صربستان رسید.