هیأت تجاری پذیرش شده از کشور لهستان اردیبهشت ماه 1395