اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

احداث کارخانه فرآوری و بسته بندی آبزیان