اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

احداث مجتمع ورزشی و تفریحی