اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

احداث یک هتل فرودگاهی در فرودگاه شهر اهواز