اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع(GTL)