اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع (LNG)