اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تولید تجهیزات پزشکی یکبار مصرف