اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تولید رزین پلی استر غیر اشباع