اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تولید قطعات سرامیک مغناطیسی