اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تولید قطعات کامپوزیتی (تراورس راه آهن)