اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تولید قند مایع از خرما