اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تولید کود دی آمونیوم فسفات