اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تولید ماهی شور و میگوی سوخاری