اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

سد و نیروگاه برقابی شور