اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

عمل آوری میوه و سبزیجات به روش انجماد