اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

کیسه سه لایه و فیلم شرینک