اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نیروگاه فتوولتایی ده مگاواتی