اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نیروگاه مولد مقیاس کوچک 15مگاواتی