اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

ابلاغیه اصلاحیه کتاب مقررات صادرات و واردات سال1400

اقتصادی یکشنبه 22/Farvardin/1400 12:58

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات" طی نامه شماره ۱۵۶۷۰۴ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 

***پیوست***