اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

بخشودگی جرایم مالیاتی ابلاغ شد/ حمایت ازکسب وکارها در برابر کرونا

اقتصادی چهارشنبه 25/Farvardin/1400 12:41

سازمان امور مالیاتی به منظور حمایت از کسب و کارها در مقابل تبعات اقتصادی کرونا، بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را در ۱۰ بند ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی، موضوع بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را در ۱۰ بند ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها و با عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بدین وسیله اختیار بخشودگی جرایم قابل بحث موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال با دوره در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می‌شود :

١- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره با سال در هر منبع حسب مورد به شرح زیر می‌باشد:

الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹) حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۰۱ / ۱۴۰۰ برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد

ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۰۱ / ۰۴ / ۱۳۹۹) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد در صد تبصره – در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت‌های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد از بخشودگی موضوع این بند کسر می‌گردد.

۲- در اجرای بنده (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای دوره‌های یاد شده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه‌های یادشده موضوعیت ندارد.

۳- میزان بخشودگی جرایم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت با تسویه نموده‌اند لیکن پرداختی با تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط بابت دوره با عملکرد مربوطه با ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایع مفرر در زمان پرداخت مانده باد می‌خواهد بود.

۴- مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

تبصره – محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی وجود ندارد و در هر صورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل‌های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود.

۵- اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات با دوره‌ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال با دوره امکان پذیر می‌باشد.

۶- در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره سال من مربوط از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.

۷- مودیانی که مشمول پرداخت مالیات نموده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند (به استثنای جرایم موضوع بند ۹ این دستورالعمل)، حسب مورد از بخشودگی تا صد در صد جرایم برخوردار خواهند شد.

۸- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می‌باشد.

۹- شرط برخورداری از بخشودگی صد درصدی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت می‌باشد. لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال‌های مذکور سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها می‌باشد. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایلی خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یادشده به شرط پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد سال مربوطه می‌باشد. بخشودگی جرایم موضوع این بند به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جرایم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرایم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض در مهارت‌های اعلام شده مشمول بخشودگی صد در صد خواهد بود.