اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

دفاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان از مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

اتاق اهواز سه شنبه 03/Esfand/1400 22:12

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان  در شصت و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه ارجاع  نحوه اجرای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی توسط اصناف از طریق این شورا به هیات مقررات زدایی  گفت: این هیات، وزارت بهداشت را مکلف کرده تا اجرای ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی را به نحوی اصلاح کند که اخذ هرگونه وجه از متصدیان مراکز، اماکن عمومی و واحدهای صنفی و همچنین الزام آنها به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت، متوقف شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز مهرداد نیکو تصریح کرد: در صورتی که هیات مقررات زدایی، از صلاحیت لازم برای ابلاغ این مصوبه برخوردار باشد دانشگاه علوم پزشکی اهواز واحدهای صنفی را نباید به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت مجبور کند.

بر اساس این گزارش، مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی اهواز تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ الزام واحدهای صنفی مبنی بر انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت متوقف کند تا در این مدت بررسی های قانونی در خصوص مصوبه هیات مقررات زدایی انجام شود.