اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نشست تجاری فعالان اقتصادی عراق و ایران در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد

اتاق اهواز چهارشنبه 29/Tir/1401 19:29

در نشست تجاری فعالان اقتصادی عراق و ایران، محصولات تولیدی ایرانی به هیات تجاری شامل تجار سه استان میسان، دیاله و بابل کشور عراق معرفی شدند.

مذاکرات کاری صورت گرفته، مقدمه انعقاد توافقات تجاری فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی خواهد بود که با محوریت اتاق بازرگانی اهواز و همکاری اتاق مشترک ایران عراق انجام شد.