اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تعیین وحدت رویه درخصوص جرایم مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1400

بخشنامه ها دوشنبه 05/Dey/1401 11:53

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، وحدت رویه ای درخصوص جرایم مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1400 تعیین کرد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به عدم انطباق تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/10/13 با شروع دوره‌ مالیاتی سه ماهه چهارم (زمستان) سال 1400 (بخشی از دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بخشی از همان دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 اجرائی می ‌باشد) و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص حاکمیت قوانین موصوف در دوره مزبور، به منظور وحدت رویه مقرر می ‌دارد؛

1.نظر به این که بخش گسترده ‌ای از تعلق جرایم موضوعه در دوره زمانی حاکمیت قانون مؤخر صورت گرفته و تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور نیز در دوران حاکمیت این قانون واقع شده است بنابراین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان 1400 برای کلیه مؤدیان مشمول، تابع احکام مقرر در بند (الف) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 خواهد بود.

2.ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مبنی بر جریمه "کتمان معامله، بیش ‌اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم ‌اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود، دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت نشده" از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون 1400/10/13، جاری می ‌باشد.