اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و چین 8 اسفند برگزار می‌شود

اتاق مشترک یکشنبه 30/Bahman/1401 08:35

نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک ایران و چین، دوشنبه 8 اسفند ساعت 14 در طبقه دهم اتاق ایران برگزار خواهد شد.

استماع گزارش عملکرد هیات مدیره منتهی به سال مالی 31 شهریور 1401 و تصویب آن، استماع گزارش صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 1401 و گزارش بازرس و تصویب آن، ارائه گزارش حسابرس رسمی و تصویب آن، تعیین ورودی و حق عضویت سالانه، بررسی و تصویب بودجه سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 ، انتخاب حسابرس رسمی برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 و انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 در دستور کار این نشست خواهد بود.

بر اساس تبصره ماده 26 آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک، صرفا آن دسته از اعضا که حداقل سه ماه از عضویت آن ها در اتاق مشترک ایران و چین سپری شده باشد، حق رای دارند.