اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی "کریدورهای حمل و نقلی و ترانزیتی بین المللی : پیوستگی و توسعه"

نمایشگاه یکشنبه 20/Farvardin/1402 10:39

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی "کریدورهای حمل و نقلی و ترانزیتی بین المللی : پیوستگی و توسعه" در کشور ترکمنستان در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت ماه  برگزار می گردد .