اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تعرفه های مجاز قابل استفاده از هر محل تأمین ارز

اتاق اهواز سه شنبه 29/Farvardin/1402 16:07

آخرین فهرست اعلامی تعرفه های گمرکی قابل استفاده از هر محل تأمین ارز منتشر شد .

این فهرست در مقاطع زمانی مختلف بروزرسانی و در بخش مستندات – فایل های راهنمای تجارت خارجی بر روی پایگاه آموزش و اطلاع رسانی سامانه جامع تجارت ایران قابل دسترسی می باشد .