اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

گزارش تجدید قرارداد احداث بندر بین امارات و کنگو

اقتصادی دوشنبه 24/Khordad/1400 12:36

سفارت جمهوری اسلامی ایران در گینشازا  گزارش تجدید قرار داد احداث بندر بین امارات و کنگو را منتش کرد .

برای مطالعه به این لینک مراجعه شود .