اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اجرای تکالیف ماده 9 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد

اقتصادی یکشنبه 30/Khordad/1400 10:39

بر اساس اعلام اتاق ایران، چگونگی اجرای تکالیف مقرر در بندهای "ج" و "د" ماده ۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اطلاع رسانی شده که در پیوست آمده است.

پیوست یک

 

پیوست دو