اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نحوه تأیید گواهینامه صادره از سوی کشورهای خارجی در ترکمنستان

اقتصادی یکشنبه 30/Khordad/1400 11:00

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین المللی، سازمان استاندارد ایران نحوه تأیید گواهینامه صادره از سوی کشورهای خارجی در ترکمنستان را به شرح زیر اعلام نموده است.