اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

دستورالعمل صدور گرواهی مبدا موافقتنامه اوراسیا

اقتصادی یکشنبه 30/Khordad/1400 11:19


پیرو اعلانات قبلی در خصوص مواردی که لازم است اتاق های محترم سراسر کشور هنگام ارسال نمونه مهر و امضای مجاز آن اتاق ها به معاونت امور بین الملل اتاق ایران به منظور ارسال به دبیر خانه اتحادیه اقتصادی اوراسیا رعایت کنند، به استحضار می رساند با توجه به اهمیت مطابقت مستندات با الزامات ارسال نمونه امضاهای مجاز لازم است آن اتاق ها از اجرای موارد زیر اطمینان حاصل نمایند.

لازم است عنوان مستند به صورت زیر نوشته شود

۱. "نمونه مهر و امضا های مجاز اتاق بازرگانی .......... در گواهی مبدا و فرم CT3 صادره توسط این اتاق "

۲. ارسال حداقل ۶ نسخه اصلی نمونه مهر و امضا های مجاز

در این خصوص لازم است حتی در صورت تغییر یکی از نمونه امضا ها، تمامی امضاهای مجاز به همراه مهر و سایر اطلاعات بصورت کامل جهت جایگزینی با نسخه اصلی ارسال گردد.

٣. اعلام زمان صدور گواهی مبدا با مهر و امضا و مشخصات تغییر یافته در این خصوص پیشنهاد می شود حداقل یک ماه پس از ارسال
امضای مجاز فرآیند صدور گواهی مبدا با امضای تغییر یافته آغاز گردد

۴. درج تمامی مطالب و اعداد خصوص در قسمت آدرس و تلفن و فکس با رسم الخط انگلیسی

۵. ارسال اطلاعات به صورت کاملا تفکیک شده و خوانا به صورتی که تداخلی در امضاها، رسم الخط ها مهر و سایر اطلاعات وجود
نداشته باشد.

لازم به توضیح است به دلیل تذکرات مکرر دبیر خانه اتحادیه، از این تاریخ به بعد نمونه امضاهای ارسالی که حائز شرایط فوق نباشند به
دبیر خانه اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارسال نخواهند شد.