اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

گزارش افزایش فعالیت های بندر ترکمن باشی

اقتصادی یکشنبه 30/Khordad/1400 11:37


نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان، گزارش افزایش فعالیت های بندر ترکمن باشی ترکمنستان را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

افزایش فعالیت های بندر ترکمن باشی ترکمنستان