اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

درخواست یک شرکت میانماری جهت خرید قیر

اقتصادی یکشنبه 30/Khordad/1400 11:53

تصویر در خواست یک شرکت میانماری جهت خرید قیر و مشتقات آن و نیز اهن ، فولاد  و غیره از کشورمان  به یپوست ایفاد می گردد .