اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

فراخوان ارسال اطلاعات مربوط به اصلاح نرخ پایه صادراتی

اتاق اهواز پنجشنبه 30/Shahrivar/1402 01:30

 

 

 با توجه به لزوم بررسی و تصمیم­گیری در خصوص درخواستهای مربوط به بیش­بود تعهدات ارزی صادرکنندگان به واسطه درج قیمتهای پایه صادراتی به میزانی بیشتر از فروش واقعی ذینفعان، مقتضی است متقاضیان نسبت به تکمیل و ارسال جداول ذیل  تا پایان شهریورماه سال جاری اقدام نمایند.

1. صادرکنندگانی که ارزش پایه صادراتی مندرج در اظهارنامه ایشان در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اصلاح گردیده ولی اصلاحات در ارزش اظهارنامه­ها و متعاقبا در تعهدات ارزی حاصل از صادرات اعمال نشده است.

2. صادرکنندگانی که متقاضی اصلاح ارزش پایه صادراتی بوده ولی به دلیل سپری شدن مهلت مندرج در ماده 135 قانون امور گمرکی و عدم مراجعه ذینفع طی مهلت 6 ماهه تعیین شده، فاقد رای کمیسون ذیربط در گمرک هستند.

       خاطرنشان می­ سازد، مقتضی است صادرکنندگان گروه دوم دلایل عدم مراجعه جهت اصلاح ارزش اظهارنامه ­های صادراتی در بازۀ قانونی تعیین شده را در مکاتبه خود ذکر نمایند؛ ضمن اینکه در صورت عدم ثبت اظهارات متقاضیان در دفاتر حسابرسی شده بنگاه­ها، امکان بررسی صحت/سقم اطلاعات ارائه شده وجود نخواهد داشت.

 دانلود جدول و فراخوان ارسال اطلاعات مربوط به اصلاح نرخ پایه صادراتی