اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

معرفی املاک در دست واگذاری بانک تجارت

اقتصادی دوشنبه 10/Mehr/1402 09:55

حسب اطلاع معاونت استان ها و تشکل های اتاق ایران مدیریت امور سرمایه گذاری بانک تجارت ، املاک در دست واگذاری بانک موصوف را معرفی نموده است .

از اینجا قابل دسترس است .