اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

عرضه گوشت قرمز در شهریور امسال 32 درصد کاهش یافت

اقتصادی سه شنبه 25/Mehr/1402 09:32

بر اساس آمارهای رسمی، در شهریور ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور ۳۲ درصد کاهش و در مقایسه با مرداد امسال در حدود ۴ درصد کاهش داشته است.

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه شهریور سال جاری منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۲ جمعاً ۳۹.۵۵۹ تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

نتایج نشان می‌دهد، گوشت گاو و گوساله با ۲۰.۹۴۳ تن ۵۲.۹ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۴.۴۶۴ تن، بز و بزغاله با ۳.۱۷۴ تن، و سایر انواع دام با ۹۷۸ تن، به‌ترتیب ۳۶.۶ درصد، ۸.۰ درصد و ۲.۵ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ۳۲ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در شهریور ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ برای گوسفند و بره ۴۳ درصد، برای بز و بزغاله ۱۳ درصد، برای گاو و گوساله ۲۵ درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۳۵ درصد کاهش، و برای شتر و بچه‌شتر ۷۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (مرداد) در حدود ۴ درصد کاهش داشته است.