اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

فهرست نمایشگاههای بین المللی تایلند

نمایشگاه شنبه 11/Azar/1402 08:48

طبق اطلاع واصله از وزارت امور خارجه کشورمان، فهرست نمایشگاه های بین المللی برنامه ریزی شده در تایلند منتشر شد.