اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و چین، 4 دی برگزار خواهد شد

اتاق مشترک دوشنبه 13/Azar/1402 08:41

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و چین، دوشنبه 4 دی در طبقه هشتم ساختمان اصلی اتاق ایران، برگزار خواهد شد.

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و چین در ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 04/10/1402 در طبقه هشتم ساختمان اصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره 175، برگزار خواهد شد.

استماع و تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره منتهی به سال مالی 31/06/1402، استماع و تصویب گزارش صورت‌های مالی منتهی به 31/06/1402 و گزارش بازرس، ارائه گزارش حسابرس رسمی و تصویب آن، بررسی و تصویب بودجه سال مالی منتهی به 31/06/1403، تعیین ورودی و حق عضویت سالیانه، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب حسابرس رسمی و انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل در دستور کار این نشست خواهد بود.

بر اساس تبصره ماده 6 آئین‌نامه تشکیل و نظارت بر اتاق‌ها و کمیته‌های مشترک بازرگانی، صرفاً آن دسته از اعضاء که حداقل سه ماه از عضویتشان در اتاق ایران و چین سپری شده باشد از حق رأی برخوردار هستند.