اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

هیأت وزیران مصوب کرد

اقتصادی یکشنبه 19/Azar/1402 11:24

هیأت وزیران آیین نامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور را اصلاح و تصویب کرد.