اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

دعوت وزارت بازرگانی کشور عراق از شرکتهای ایرانی جهت سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت کارخانه تولید کابل های برق فشار متوسط

اتاق اهواز دوشنبه 27/Farvardin/1403 12:05