اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اجماع دولت و بخش خصوصی، کلید توسعه پایدار کشور است

اتاق اهواز چهارشنبه 26/Ordibehesht/1403 11:19

هبت اله اصولی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز در جریان برگزاری پنل تخصصی همایش کرمان آیدکس 2024، بر ضرورت گذر از اقتصاد منبع پایه به دانش و فناوری تاکید کرد.
وی ادامه داد: کشور ایران با ظرفیت های بی نظیر حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی و گردشگری، همچنان ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری دارد که باید با کمک متولیان حوزه اقتصادی، دستگاه ها و سرمایه گذاران درصدد فعال سازی این ظرفیت ها بر پایه فناوری شد یابد.