اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

عدم دلالت دارندگان کارت مباشرت بر فعالیت اقتصادی

اتاق ایران سه شنبه 01/Khordad/1403 10:28

مدیر حقوقی اتاق بازرگانی ایران از عدم دلالت دارندگان کارت مباشرت بر فعالیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز حسن سلیمانی گفت: شرایط عضویت برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بند الف و ب ماده 1 آیین نامه نحوه عضویت به صورت صریح و مشخص بیان شده است.

وی افزود: بنابر این بند دارندگان کارت مباشرت فاقد شرایط مندرج در آیین نامه نحوه عضویت می باشند و کارت مباشرت دلالت بر فعالیت اقتصادی ندارد.

به گفته مدیر حقوقی اتاق بازرگانی ایران، هر کارت عضویتی که به صرف دارا بودن کارت مباشرت توسط اتاق های بازرگانی برای افراد صادر شده است، خلاف مقررات اتاق ایران بوده و باید ابطال گردد لذا قابلیت تمدید ندارد.

سلیمانی اظهار داشت: رعایت آیین نامه نحوه عضویت در صدورکارت عضویت همواره باید ملاک عمل کلیه اتاق های بازرگانی شهرستان ها باشد و دارا بودن کارت مباشرت و یاگواهی اشتغال در مناطق آزاد نمی تواند ملاک و مبنای صدور کارت عضویت توسط اتاق های بازرگانی شهرستانها باشد.