اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء ۴ بند ب ماده ۱۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

بخشنامه ها یکشنبه 20/Tir/1400 10:12

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء ۴ بند ب ماده ۱۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ابلاغ شد.

  تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء ۴ بند ب ماده ۱۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" طی نامه شماره ۳۹۱۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهادکشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۶/۴/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۲۰۹۶۶/۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب ۱۳۹۸-، آیین­نامه تعیین مشوق­های موضوع جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین­ نامه تعیین مشوق­های موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱- ارجاع کار: انجام دادن و یا واگذاری مسئولیت انجام فعالیت­های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه).

۲- طرح (پروژه): مجموعه فعالیت‌های هدف­دار (طراحی، مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه­اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی - ساخت شود.

۳- مشارکت ایرانی- خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است.

۴- عمق ساخت داخل طرح (پروژه): میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده‌های به­کاررفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی مورد استفاده در پروژه که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.

ماده ۲- مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل طرح (پروژه) مورد نظر که به مشارکت ایرانی - خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه­های مشابه اجراشده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل به شرح جدول زیر اعمال می‌شود:

 


ماده ۳- متقاضیان بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین­نامه که دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع ذی­ربط هستند باید حداقل دو‌ ماه قبل از انقضای زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند. وزارت ذی­ربط موظف است ظرف (۱۵) روز کاری میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و کتبی به متقاضی اعلام نماید.

تبصره- در خصوص صادرات و اشتغال، نیازی به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهادکشاورزی نبوده و مطابق روال موضوع مواد (۱۴۱) و (۱۳۲) قانون مالیات­های مستقیم عمل می‌شود.

ماده ۴- علاوه بر دامنه شمول مصرح در ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم (فعالیت­های تولیدی، معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی)، سایر فعالیت‌های مورد توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، نیز در ارجاع کار به مشارکت‌های ایرانی- خارجی، مشمول مفاد ماده مزبور خواهد بود.

ماده ۵‏- در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیئت نظارت موضوع ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اخذ شده ‌است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافیِ تعهدشده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مجازند پیشنهاد استفاده از مشوق موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- را در حدود اعتبارات مصوب مربوط به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجراشده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال برای هر طرح برای تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد ارایه کند تا در صورت تصویب مورد عمل قرار گیرد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کامل