اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

سرمایه گذاری در طرح احداث بخش بخار نیروگاه های گازی (تبدیل به سیکل ترکیبی)

اقتصادی یکشنبه 27/Khordad/1403 11:15

ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ رئیس ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ با ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ «ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺎﺭ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎه‌هاﯼ ﮔﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎه‌هاﯼ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺣﺎﻓﻆ، ﺍﯾﺮﺍﻧﺸﻬﺮ، ﮔﻨﻮ، ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻭ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ» آمده است. 

پیوست