اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

بخشنامه جدید مالیاتی برای صادرکنندگان/ پاسخ به ابهامات مرتبط با معافیت نرخ صفر مالیاتی برای صادرات سال 99

بخشنامه ها شنبه 27/Dey/1399 23:41

اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد، صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز  ، سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای در خصوص اعمال هر گونه معافیت با نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات اعلام کرد: با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اعمال هر گونه معافیت با نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، همزمان با اجرای مقررات جز 1 بند ج تبصره 8 یا جز ا بند ک تبصره 6 قوانین بودجه سالهای 1398 و 1399 کل کشور بدین وسیله مقرر می‌دارد:

1- اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد، صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند.

2- اعمال معافیت موضوع بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های 1397 و 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال‌های 1398 و 1399 از شمول حکم این حکم مستثنی است.

3- اعمال سایر معافیت‌ها یا نرخ صفر مالیاتی( از جمله مواد 81 و 132 قانون مالیاتهای مستقیم ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد- تجاری- صنعتی و معافیت های دانش بنیان و پارک‌های علمی- فناوری موضوع قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها یا رعایت مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.