فهرست انجمن های دارای موافقت نامه اصولی جهت ثبت در اتاق اهواز_دوره ی هشتم

مجمع عمومی مؤسسین انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان دام زنده  12/10/ 94  


مجمع عمومی مؤسسین آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون  95/06/17 


مجمع عمومی مؤسسین انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان دام زنده 94/10/12


هماهنگی جهت تشکیل اتحادیه آسانسور استان خوزستان  97/06/31


هماهنگی جهت تشکیل اتحادیه آسانسور استان خوزستان   97/07/18


1)    انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان شهرستان شوش بر اساس موافقت نامه اصولی شماره ص/43/4764 مورخ 96/3/8
2)    انجمن آبزی پروران و صنایع مرتبط استان خوزستان بر اساس موافقت نامه اصولی شماره ص/43/4827 مورخ 96/3/22